I-ва Научна конференция по Трансфузионна хематология

НАУЧНА СЕСИЯ – „ДОНОРИ НА ЦЯЛА КРЪВ”

„История на кръвопреливането”
„Съвременни тенденции в провеждане на кампании за създаване на мотивация за доброволно кръводаряване сред различни групи от населението в столицата”
„Конфликтологична култура на човешките ресурси в РЦТХ Варна”
„История и развитие на РЦТХ Варна”

НАУЧНА СЕСИЯ – „ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДАРЕНАТА КРЪВ”

„Съвместно прилагане на NAT и скрининг методите в рутинната практика – гарант за безопасност на кръвните продукти”
„Предизвикателства в диагностиката на трансмисивни инфекции в трансфузионната система”
„Влияние на протромботичните полиморфизми А1/А2 (rs5918 ITGB3) в гена за GPIIb/IIIa и 4G/5G в гена на PAI-1 (rs1799889) в донорските тромбоцитни концентрати върху реципиенти”
„Кръводаряване в Гърция. Адекватност на кръвта. Привличане на кръводарител”

НАУЧНА СЕСИЯ – „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО COVID19 В ТРАНСФУЗИОННАТА ХЕМАТОЛОГИЯ”

„Добиване на плазма от здрави донори преболедували COVID 19, опитът на РЦТХ Варна”
„Хемофилия и COVID19 – клиничен случай”
„Ефект на кръвните групи от системата АВ0 при инфекция с COVID19 и клинични резултати”
„Количествен анализ на трансфузионната терапия при пациенти с COVID19”

„Въвеждане на НАТ тестването като рутинна практика в трансфузионната система – хронология и ползи”

“Имунохематологични аспекти и трансфузионна практика при новородени”

НАУЧНА СЕСИЯ – „КЛИНИЧНА ТРАНСФУЗИОННА ПРАКТИКА”

„Алогенни трансплантации на хемопоетични стволови клетки – имунохематологична диагностика и трансфузионна терапия”
„Краткотрайно влияние на пандемията от COVID19 върху кръводаряването”
„Вирусна безопасност на имуновенининтакт”
„Тежки автоимунни хемолитични анемии – връзка между клиника и серология и трансфузионен подход”
„Протокол за масивна хемотрансфузия в отговор на масивна хеморагия”
„Анализ на данните за кръвногруповото разпределение на пациентите на УМБАЛ „Света Анна” София в периода 2015-2020 година”

„Инфекциозни болести в кръвните банки – Био-Рад решава проблема”

НАУЧНА СЕСИЯ – „ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ”

„Разработване на комуникационна кампания за стимулиране на доброволното кръводаряване”
„Има ли роля телефонното обаждане при мотивиране на безвъзмездно доброволно кръводаряване”

НАУЧНА СЕСИЯ – „РОЛЯ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ”

„Планиране, подбор, квалификация и управление на специалистите по здравни грижи в трансфузионната система”
„Място на специалистите по здравни грижи при набиране и задържане на безвъзмездни и доброволни кръводарители”
„Мнение на доброволните и безвъзмездни кръводарители относно ролята и приноса на медицинската сестра в процеса на кръводаряване”
„Оптимизиране на имунохематологичната диагностика на пациенти в ЦТХ-ВМА с автоматична система с ID-карти за колонно-аглутинационен метод”