Лекционен курс за специализанти по Трансфузионна хематология

МОДУЛ 1: ОРГАНИЗАЦИЯ НА КРЪВОДАРЯВАНЕТО И КРЪВОПРЕЛИВАНЕТО

РАЗДЕЛ 1 – ПРОМОЦИЯ НА ДОБРОВОЛНО,БЕЗВЪЗМЕЗДНО КРЪВОДАРЯВАНЕ

1.Основни етични принципи на кръводаряването.
2.Видове кръводарители. Редовни доброволни и безвъзмездни кръводарители от ниско рискови групи.
3.Национална политика в областта на доброволното и безвъзмездно кръводаряване.
4.Програма за набиране и задържане на безвъзмездни и доброволни кръводарители, ключови елементи. Планиране на дейностите, свързани с промоция на безвъзмездното и доброволно кръводаряване. Управление на качеството на програмата.
5.Промоционни кампании за привличане и задържане на кръводарителите. Маркентингови техники. Мотивация на кръводаряване.
6.Програма за задържане на редовни и безвъзмездни кръводарители от ниско рискови групи. Роля на служителите, работещи в центровете и отделенията по трансфузионна хематология.

РАЗДЕЛ 2 – ОРГАНИЗАЦИЯ, ПЛАНИРАНЕ И ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ

1.История на кръводаряването кръвопреливането.
2.Национална политика в областта на кръводаряването и кръвопреливането. Национална стратегия за развитие на трансфузионната система.
3.Структура, организация и управление на 2- трансфузионната система.
4.Центрове за трансфузионна хематология – функции, основни задачи, устройство, дейности и структура.
5.Отделения по трансфузионна хематология – функции, основни задачи и дейности.
6.Планиране на кръв и кръвни съставки за задоволяване на медицинските нужди на населението и на плазма за производство на лекарства.
7.Планиране на медицински изделия за вземане и съхранение на кръвта и кръвните съставки.
8.Информационно осигуряване на 28 трансфузионната система. Регистри.
9.Основни нормативни актове в областта на кръводаряването и кръвопреливането.
10.Правни аспекти в трансфузионната практика. Защита правата и здравето на донорите и реципиентите.

РАЗДЕЛ 3 – ОРГАНИЗАЦИЯ НА КРЪВОПРЕЛИВАНЕТО

1.Осигуряване на кръв и кръвни съставки на лечебните заведения за болнична помощ и на диспансерите с легла.
2.Организация на кръвопреливането в лечебните заведения. Информирано съгласие за преливане на кръв и кръвни съставки. Вземане на проби за съвместимост. Изписване на кръвни продукти. Изписване на кръвни продукти и вземане на проби за съвместимост при спешност.
3.Преливане на кръвни продукти. Проверки до леглото на болния. Проследяване на пациентите преди, по време и след кръвопреливанията. Документиране на кръвопреливанията.
4.Комисии за контрол върху качеството, безопасността и рационалната употреба на кръв и кръвни съставки.
5.Обучение на клиничен персонал за правилно приложение на кръвните продукти. Роля на главните медицински сестри в правилната организация на кръвопреливанията в болничните заведения. Стандартни работни протоколи. Взаимодействия между клиницисти и специалисти по трансфузионна хематология.
6.Проучване, документиране и съобщаване на нежелани реакции и усложнения при кръвопреливане.

РАЗДЕЛ 4 – СИСТЕМА ЗА КАЧЕСТВО В ТРАНСФУЗИОННАТА ПРАКТИКА

1.Терминология. Политика за качество и отговорност на ръководството. Стандарти за качество в трансфузионната практика.
2.Персонал, длъжностни характеристики и обучение
3.Помещения и екипировка. Поддръжка, валидиране и калибриране на екипировката.
4.Системи за документация.
5.Качествен контрол.
6.Проучвания на грешки и инциденти. Оплаквания, рекламации, блокиране и изтегляне от употреба на кръвни продукти.
7.Вътрешни проверки. Статистически контрол на процесите.

МОДУЛ 2: ВЗЕМАНЕ, ПРЕРАБОТКА, СЪХРАНЕНИЕ И ДИСТРИБУЦИЯ НА КРЪВ И КРЪВНИ СЪСТАВКИ

РАЗДЕЛ 1 – ВЗЕМАНЕ НА КРЪВ И КРЪВНИ СЪСТАВКИ

1.Влияние на кръвовземането върху организма на донора.
2.Подбор на донори. Документация. Анамнеза, медицински преглед, лабораторни изследвания преди кръводаряване.
3.Основни причини за отстраняване на донори.
4.Техника на вземане на цяла кръв. Реакции и усложнения. Документация.
5.Съхранение и транспортиране на взета кръв и кръвни съставки до преработка.
6.Цитофереза. Подбор на донори. Анамнеза, медицински преглед, лабораторни изследвания преди вземане на клетъчни концентрати. Документация.
7.Плазмафезера. Подбор на донори. Анамнеза, медицински преглед, лабораторни изследвания преди вземане на плазма. Документация.
8.Автохемотрансфузии. Показания за вземане на автоложни единици. Изисквания за вземане, преработка и съхранение на автоложните единици.
9.Получаване на костен мозък и стволови клетки от периферна кръв за алогенна и автоложна трансплантация. Втора презентация.

РАЗДЕЛ 2 – ПРЕРАБОТКА НА КРЪВ

1.Биохимични основи на кръвоконсервирането. Биохимични процеси в хемопоетичните и зрели кръвни клетки. Възможности за поддържането им.
2.Видове кръвоконсервиращи разтвори. Консервиране на кръв с аденин и нуклеозиди. Добавъчни разтвори.
3.Криобиология на кръвта. Основни принципи на консервирането на кръвните клетки.
4.Еритроцитни концентрати. Видове, техника за получаването им, спецификации, основни качествени изисквания, определящи лечебната им ефективност.
5.Тромбоцитни концентрати. Видове, техника за получаването им, спецификации, основни качествени изисквания, определящи лечебната им ефективност.
6.Плазма. Видове, техника за получаването им, спецификации, основни качествени изисквания, определящи лечебната им ефективност.
7.Карантиниране на кръвни съставки. Етикетиране на кръвни съставки и предаване на депо.
8. Принципи на плазменото фракциониране. Плазмени продукти.

РАЗДЕЛ 3 – СЪХРАНЕНИЕ И ДИСТРИБУЦИЯ НА КРЪВНИ СЪСТАВКИ

1.Съхранение на кръвни съставки – принципи, документация, контрол.
2.Експедиране (дистрибуция) на кръвни съставки – документация, контрол на документацията.
3.Експедиране на кръвни съставки – контрол на експедираните продукти.
4.Схеми за максимални заявки за плановата хирургия.
5.Изисквания при експедиране на кръвни съставки по спешност. Презентация д-р Машарова.

МОДУЛ 3: ЛАБОРАТОРНА ХЕМАТОЛОГИЯ И ТРАНСФУЗИОЛОГИЯ

РАЗДЕЛ 1 – ХЕМОПОЕЗА

1.Обща структура и развитие на хемопоетичната система: стволови клетки – видове, кинетика; основни хемопоетични популации; количествени параметри на хемопоезата и кинетичен модел; механизми на регулация; растежни фактори.
2.Еритроцитна система: структура, функция и кинетичен модел.
3.Гранулоцитна система: структура, функции и кинетичен модел.
4.Моноцитно-макрофагна система: морфология и кинетика.
5.Система на имунокомпетентните клетки: първични и вторични органи на лимфоцитопоезата; видове лимфоцити; лимфоцитни рецептори, механизъм на взаимодействие.
6.Тромбоцити и мегакариоцити: морфология и кинетика.

РАЗДЕЛ 2 – ОБЩИ АСПЕКТИ НА ЛАБОРАТОРНАТА ПРАКТИКА

1.Основни лабораторни процедури: получаване, идентификация, съхранение, изхвърляне на кръвни проби; приготвяне и съхранение на разтвори и реактиви; извършване на стерилни процедури; работа с автоматични пипети; методи за стандартизация и калибрация.
2.Лабораторно оборудване: базисно и специализирано; автоматизирани системи за анализ.
3.Организация и управление на лабораторната практика: персонал и обучение; безопасност на труда; системи за документация.
4.Качествен контрол – вътрешна и външна оценка на качеството в лабораторната практика.

РАЗДЕЛ 3 – СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА КРЪВТА

1.Методи за измерване на основните кръвни показатели: хемоглобин, хематокрит, брой еритроцити, брой левкоцити, брой тромбоцити, брой ретикулоцити; мануални методи; интерпретация на резултати от автоматизирани анализатори.
2.Морфологични методи за характеризиране на хемопоетичните клетки: хемограма; оцветяване по Wright-Giemsa, May-Grunwald; диференциално броене; идентифициране и интерпретация на морфологичните вариации на еритроцитите; миелограма; хемопоетични линии и матурационни фази; оценка на костно-мозъчните депа на желязо; цитохимични методи за характеризиране на хемопоетични клетки.
3.Кинетични изследвания: определяне на обема циркулираща кръв и плазма; определяне на преживяемост и секвестрация на кръвни клетки – тромбоцити, еритроцити.
4.Специализирани изследвания на еритроцити и техните нарушения: електрофореза на хемоглобини; осмотична резистентност; изследване на ензимни дефекти на еритроцитите; лабораторна констелация за оценка на железния метаболизъм и недоимъчни състояния (желязо, трансферин, сатурация на трансферин, феритин, витамин В12, фолиева киселина); лабораторна констелация за оценка на хемохроматоза – първична и вторична.
5.Изследване на плазмени протеини: общи аспекти на структурата, синтеза, продукция и метаболизъм; електрофореза на протеини в серум и урина; имуноелектрофореза/ имунофиксация; установяване на криоглобулини; парапротеини; количествено изследване на имуноглобулини; приложение в трансфузионната хематология.
6.Имуноензимни методи. Същност, основни модификации, контрол на основните параметри, автоматизация и компютеризация, статистически контрол на процесите.
7.Флоуцитометрия: общи аспекти на пре-аналитичната фаза (условия за вземане и съхранение на материали за изследване, избор на антитела и флуорохроми); аналитична фаза (запис на данни на флоуцитометър); пост-аналитична фаза (анализ и интерпретация); приложения и ограничения на флоуцитометрията за анализ на левкоцитни антигени; идентифициране на левкоцитни субпопулации; определяне на броя CD34+ хемопоетични стволови клетки за контрол на дозата на CD34+ клетки в ХСК* продукти, контрол на мобилизацията и определяне на обема цитафереза; изследване на автоложни трансплантати от ХСК за минимална резидуална болест; контрол на броя резидуални левкоцити в обезлевкоцитени кръвни продукти; анализ на тромбоцитни антигени и активация; изброяване на ретикулоцити и др. *ХСК – хемопоетични стволови клетки.
8.Молекулярна диагностика на кръвта: полимеразно-верижна реакция (PCR) – същност, етапи, видове; възможности и ограничения на метода; приложение в трансфузиологията: генотипизация на еритроцитни, тромбоцитни и HLA антигени; скрининг за трансмисивни инфекции; изследване на минимална резидуална болест в автоложни трансплантати от хемопоетични стволови клетки.

РАЗДЕЛ 4 – ХЕМОСТАЗА

1.Хемостаза: участие на кръвоносните съдове и тромбоцитите в хемостазата.
2.Тромбоцитни функции: адхезия; агрегация; реакция на секреция; участие в коагулацията.
3.Коагулационна система: фактори на контактната фаза; фактори, зависими от витамин К; фактори чувствителни на тромбин. Тромбеластометрия.
4.Активиране на коагулационната система: класически и съвременни схващания.
5.Инхибитори на коагулацията: инхибитори на серинпротеази; инхибитори на активираните кофактори.
6.Фибринолитична система: фактори на фибринолитичната система; инхибитори на фибринолизата; механизъм на физиологичната фибринолиза.
7.Общи принципи на хемостазна диагностика: скриниращи и диференциращи тестове; апаратура; вземане и обработка на кръвта за коагулационни изследвания.
8.Кефалин-каолиново време – мануален тест: принцип; техника; клинични бележки.
9.Протромбиново време – мануален тест: принцип; техника; клинични бележки.
10.Тромбиново време – мануален тест: принцип; техника; клинични бележки.
11.Количествено определяне на коагулационните фактори: принцип; техника; клинични бележки.

РАЗДЕЛ 5 – ИМУНОХЕМАТОЛОГИЯ

1.Генетични аспекти на кръвните групи: гени; генотип и фенотип; хомозиготност и хетерозиготност; доминантност и рецесивност. Скаченост на наследствените фактори.
2.Общ имунологичен аспект на кръвните групи: антигени (видове, структурни основи на антигенната специфичност); антитела (видове, структура, свойства; имунохематологична характеристика); комплемент – пътища на активиране.
3.Механизми на имунна деструкция на еритроцитите: комплемент-медиирана; директна цитолиза; индиректна деструкция; деструкция от IgG антитела.
4.Видове реакции антиген-антитяло ин витро: аглутинация и преципитация, хемолиза и др.; фази на аглутинация и фактори, от които зависи. Молекулярни тестове за кръвногрупово определяне.

1.ИМУНОЛОГИЯ НА ЕРИТРОЦИТИТЕ

5.Еритроцитни кръвни групи – ISBT номенклатура.
6.Система АВО.
7.Кръвногрупови субстанции в секретите. Система Lewis.
8.Антигени Ii. Система Р.
9.Система Rh.
10.Други кръвногрупови системи: Кell, MNSs Duffy, Kidd, Lutheran и др.
11.Аглутинационен тест. Бърз тест с центрофугиране. Ензимен едноетапен и двуетапен тест.
12.Директен антиглобулинов тест; диференциран директен антиглобулинов тест. Индиректен антиглобулинов тест (ИАГТ) и модификации – LISS-ИАГТ; полибрен-ИАГТ, LEN тест (LISS + Ензим – папаин).
13.Колонно-хемаглутинационна техника: принцип, приложение в имунохематологичната диагностика. Други техники в имунохематологичната диагностика: ММА, captures и др.
14.Определяне на кръвните групи от системата ABO и Rh(D) антиген от системата Rhesus – кръстосан метод на плочка.
15.Скрининг и определяне на специфичността на антиеритроцитни антитела (идентификация).
16.Претрансфузионни тестове за съвместимост.
17.Имунохематологична диагностика при хемолитична посттрансфузионна реакция.
18.Имунохематологична диагностика на следкръвопреливните реакции и усложнения: реакции поради наличие на естествени или имунни антитела в серума на приемателя; реакции поради наличие на антитела в дарителската кръв – опасни нулеви дарители и други опасни дарители.
19.Хемолитична болест на новороденото (ХБН): етиология, патогенеза, имунохематологична диагностика, профилактика – принципи.
20.Автоимунни хемолитични анемии: серология; имунохематологична диагностика; концепция за възникване на автоеритроантителата.

2.ГЛАВЕН КОМПЛЕКС НА ТЪКАННАТА СЪВМЕСТИМОСТ (MHC) – HLA СИСТЕМА

21.Имуногенетика на HLA системата: генетична карта на MHC; генетични особености на HLA антигените; номенклатура.
22.Основни класове HLA генни продукти: структура; функция; разпространение.
23.Изследване на тъканната съвместимост: основни методи.
24.HLA-тъканно типизиране: серологични методи; клетъчни методи (флоуцитометричен метод); молекулярни методи (PCR-SSP, PCR-SSO PCR, ДНК-секвениране).
25.Скрининг за HLA-специфични антитела: стандартен микролимфоцитотоксичен тест; ELISA метод; флоуцитометричен метод.
26.Кръстосана съвместимост (кросмач реакция) – стандартен микролимфоцитотоксичен тест; ELISA метод; флоуцитометричен метод.
27.Значение на HLA системата при кръвопреливане; трансплантация на органи и тъкани; бременност.
28.Значение на HLA системата при трансплантация на костен мозък; стволови клетки от периферна кръв; стволови клетки от кръв от пъпна връв.

3.ИМУНОЛОГИЯ НА ТРОМБОЦИТИТЕ

29.Тромбоцитни антигени: общи и специфични; номенклатура на специфичните алоантигени; разпространение; структура.
30.Тромбоцитни алоантитела: при трансфузии и бременност.
31.Тромбоцитни автоантигени и автоантитела.
32.Методи за типизиране на тромбоцитни алоантигени: флоуцитометрия; имуноензимен метод; ДНК генотипизиране.
33.Методи за изследване на тромбоцитни алоантитела: тромбоцитен имунофлуоресцентен тест; имуноензимен тест (MAIPA).
34.Кръстосана съвместимост (кросмач реакция): микроимуноензимен метод; твърдофазов метод (Capture P); флоуцитометричен метод.

МОДУЛ 4: КЛИНИЧНА ТРАНСФУЗИОЛОГИЯ

РАЗДЕЛ 1 – ЛЕЧЕНИЕ С КРЪВНИ ПРОДУКТИ

1.Принципи на трансфузионната терапия. Количествена и компонентна терапия. Изисквания при преливане на кръвни съставки и кръвни продукти. Втора лекция
2.Анемии – класификация. Общи клинични прояви.
3.Трансфузионна терапия при анемични състояния, причинени от нарушена еритроцитна продукция.
4.Трансфузионна терапия при анемични състояния, причинени от неефективна еритропоеза.
5.Трансфузионна терапия при анемични състояния, причинени от повишена еритроцитна деструкция.
6.Хемолитична болест на новороденото – клиника, лечение. Профилактика.
7.Вродени коагулопатии: хемофилии, дефицити на коагулационните фактори ІІ, V, VІІ, Х, ХІ, ХІІ, ХІІІ, хипофибриногенемии и дисфибриногенемии. Дефицит на инхибиторите на коагулацията.
8.Трансфузионна терапия при вродени коагулопатии: хемофилии, дефицити на коагулационните фактори ІІ, V, VІІ, Х, ХІ, ХІІ, ХІІІ, хипофибриногенемии и дисфибриногенемии, дефицит на инхибиторите на коагулацията.
9.Придобити коагулопатии – нарушения в синтезата на факторите на протромбиновия комплекс, чернодробни заболявания, ДИК синдром, патологично активирана фибринолиза, придобити инхибиторни състояния.
10.Трансфузионна терапия при придобити коагулопатии – нарушения в синтезата на факторите на протромбиновия комплекс, чернодробни заболявания, ДИК синдром, патологично активирана фибринолиза, придобити инхибиторни състояния.
11.Хеморагични диатези, обусловени от тромбоцитопении – класификация. Автоимунна тробоцитопенична пурпура. Лекарствени имунни тромбоцитопении. Тромбоцитна тромбоцитопенична пурпура. Тромбоцитопении при хиперспленизъм. Хипопродуктивни тромбоцитопении. Хеморагични диатези, обусловени от тромбоцитопатии.
12.Трансфузионна терапия при хеморагични диатези, обусловени от тромбоцитопении и тромбоцитопатии.
13.Гранулоцитопении – класификация.
14.Гранулоцитопении – риск от заместващо лечение с гранулоцитни концентрати. Лечение с растежни фактори – индикации, странични действия.
15.Диспротеинемии. Специфични особености на трансфузионната терапия. Синдром на плазмен хипервискозитет.
16.Костно-мозъчна недостатъчност. Заместителна и поддържаща терапия.
17.Злокачествени заболявания на хемопоетичната и лимфоидна тъкан: класификация; етиология и патогенеза. Трансфузионна терапия – заместваща и имунотерапия.
18.Шокови състояния – етиология, патогенеза, клинични прояви
19.Шокови състояния – изисквания и рискове при прилагане на кръвни продукти в спешна хирургия, изгаряния, сърдечно-съдова хирургия, акушерската и гинекологичната практика.
20.Масивни трансфузии.
21.Трансфузионна терапия в неонаталната и детската възраст
22.Трансплантация на хемопоетични стволови клетки. Подбор на дарителите. Индикации за трансплантация. Реакции и усложнения, дължащи се на трансплантацията.
23.Трансфузионна терапия при трансплантация на хемопоетични стволови клетки.
24.Терапевтична афереза и плазмафереза. Основни понятия. Индикации за прилагането им. Реакции и усложнения при лечебна афереза. Заместващо лечение с кръв и кръвни съставки.
25.Имунотерапия при имунодефицитни състояния.

РАЗДЕЛ 2 – РЕАКЦИИ И УСЛОЖНЕНИЯ СЛЕД ПРИЛОЖЕНИЕ НА КРЪВНИ ПРОДУКТИ. АЛТЕРНАТИВИ НА ТРАНСФУЗИОННАТА ТЕРАПИЯ.

1.Нежелани реакции и усложнения от приложението на кръвни продукти – класификация. Втора лекция
2.Масивни трансфузии – нежелани реакции и усложнения, профилактика. Втора лекция
3.Имунологична характеристика на следкръвопреливните реакции.
4.Клинично протичане на хемолитичните реакции при имунна несъвместимост. Профилактика и лечение.
5.Усложнения при левкоцитна и тромбоцитна имунизация. Профилактика и лечение.
6.Алергични реакции – обрив, еритем, уртикария, анафилактичен шок. Профилактика и лечение.
7.Късни следкръвопреливни усложнения – остър GvHD, посттрансфузионна пурпура, хемохроматоза. Профилактика и лечение.
8.Вирусни инфекции в трансфузионната практика: източници на инфекция, разпространение; предаване чрез различни кръвни продукти; клинично протичане на пост-трансфузионните вирусни инфекции; лабораторна идентификация; диагноза и клинично значение.
9.Ретровируси: епидемиология, диагностика, профилактика.
10.Хепатитни вируси: епидемиология, диагностика, профилактика.
11.Херпес вируси: епидемиология, диагностика, профилактика.
12.Паразитози: диагностика и профилактика в трансфузионната практика. Приони: мерки за предотвратяване на предаване чрез кръвни продукти.
13.Бактериално замърсяване на взетата кръв: причинители и източници на замърсяване; микробиологичен контрол на кръвта и кръвните продукти; профилактика на бактериалните усложнения в трансфузионната практика.
14.Сифилис: разпространение и профилактика в трансфузионната практика.
15.Имуномодулиращ ефект на алогенните хемотрансфузии.
16.Алтернативи на трансфузионната терапия в клиничната практика. Втора лекция
17.Хемопоетични растежни фактори.