II-ра Научна конференция по Трансфузионна хематология – Научни сесии

Научни сесии

1. E. Георгиева – „Основни насоки по внедряване на системите за упра- вление на качеството” – РЦТХ – Стара Загора
2. Т. Николова, С. Данева – „Обзор на методите за диагностика на трансмисивни инфекции след въвеждането на молекулярната NAT технология” – РЦТХ – Пловдив
3. Р. Делийска – „Кръводаряване и дермато-венерологични болести” – УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович” – Стара Загора
4. З. Йорданова – „Работа със система IH-500 Bio-Rad – предимства и ползи. Опита на Център по трансфузионна хематология, ВМА–София” – ВМА – София
5. Н. Андреев, В. Атанасова – „Анализ на данните за кръвногруповите разпределения на кръводарителите в РЦТХ Плевен” – РЦТХ – Плевен
6. E. Шурлиева – „Анти–D антитела и бременност. Клиничен случай” – УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов” – София
7. Я. Янков – „Анализ на резултатите от изследванията на дарител- ската кръв за директен антиглобулинов тест (ДАТ) в РЦТХ гр. Пловдив за периода 2017-2022 г.” – РЦТХ – Пловдив
8. В. Генчева, Г. Нейчева, Д. Цочева, А. Йълмаз – „Анти – М антитела през бременността и корелацията им с хемолитична болест на новороденото – клиничен случай” – РЦТХ – Стара Загора
9. К. Терзиева, Р. Попов, Г. Генова, Т. Борисова – „Клинично значение ва антитела от кръвногрупова система KIDD – случай на късна посттрансфузионна реакция, свързана с Jkа имунизация” – ВМА – София
10. E. Шурлиева – „Алоимунизация при спешни пациенти” – УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов” – София
11. В. Василева – „Зората на човечеството през призмата на кръвните групи” – РЦТХ – Плевен
12. Б. Карамачев – „Нововъведения в НАИС през 2022 година и бъдещи възможности” – РЦТХ – Стара Загора
13. П. Митева – „Съобщение за първи три случая на доказани редки анти Wra антитела” – РЦТХ – Пловдив
14. Н. Андреев, В. Атанасова, И. Умленски – „Тенденции в кръводарителската активност в РЦТХ Плевен за периода 2017 – 2022 г.” – РЦТХ – Плевен
15. А. Стоянова-Христова – „Апаратна тромбоцитофереза – отделение „Преработка на кръвта” РЦТХ Пловдив” – РЦТХ – Пловдив
16. Г. Генова – „Хемотрансфузия през нощта – предизвикателства пред трансфузионния екип на ВМА” – ВМА – София
17. М. Кирякова, В. Басенко, Ж. Иванова – „Клиничен случай на АВО несъвместимо кръвопреливане при новородено” – РЦТХ – Варна
18. Т. Борисова, Р. Попов, К. Терзииева – „Мотиватори и предпочитани комуникационни канали за кръводаряване сред студенти” – ВМА – София
19. Й. Лазарова, К. Костадинова, К. Венков, Е. Алексов, В. Янкова, К. Кръстева, Г. Кондева – „Алоимунизация и алогенна трансплантация на хемопоетични стволови клетки – управлявай риска с мениджмънт на трансфузионния подход” – СБЛХЗ – София
20. E. Шурлиева – „Инхибиторна хемофилия при високорискови хеморагии” – УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов” – София
21. E. Грънчарова, Р. Попов, Ц. Луканова – „Трансфузионна терапия – предизвикателства при неидентична, групово съвместима чернодробна трaнсплантация” – ВМА – София
22. Г. Георгиева, Р. Пенкова, Б. Димитров, П. Тончев – „Връзка между плазмените нива на CRP и образуване на фибрин в тромбоцитни концентрати добити от цялостна кръв” – РЦТХ, МУ, УМБАЛ„Проф. Георги Странски – Плевен”
23. Л. Георгиев – „Прилагане на научните доказателства за оптимизи- ране използването на донорските кръвни продукти” – НЦТХ – София
24. Б .Василева – „Кръвногрупови ситеми – история, терминология, критерии за включване на нови антигени” – НЦТХ – София
25. А. Дачева – „Тромбоцитни концентрати – криоконсервиране” – ВМА – София
26. С. Захариева – „Място и роля на НЦТХ в съвременната среда за сигурност” – НЦТХ – София

Фирмени презентации

1. АА Медикал – „RED CELL BIOTECHNOLOGIES inc – гел-карти за мануално и автоматизирано определяне на кръвни групи и съвместимости”
2. Diahem – „Актуален подход при разрешаване на сложните имунохематологични случаи – някои примери от лабораторната практика”
3. Булмар МЛ – „Зелена технология: Стерилно свързващо устройство от ЛМБ”
4. Пи Кей Сайънтифик – „Напълно автоматизирана високотехнологична система за имунохематологична диагностика”
5. Diahem – „IH-Complete от Bio-Rad: конкурентно решение за имунохематологичните лаборатории”