УСТАВ

УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „НАУЧНО ДРУЖЕСТВО ПО ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ“

 

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. „Научно дружество по трансфузионна хематология“ е сдружение с нестопанска цел, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 2. (1) Сдружението е юридическо лице и е отделно от членовете си.
(2)Членовете на сдружението отговарят за неговите задължения до размера на внасяните от тях имуществени вноски.

Чл. 3. На основание чл. 2, ал. 1 ЗЮЛНЦ, сдружението се определя като организация за осъществяване на обществена дейност.

II.НАИМЕНОВАНИЕ:

Чл. 4. Дейността на сдружението ще се осъществява под името „Научно дружество по трансфузионна хематология“, изписвано на латиница какго следва: „Scientific Society for Transfusion Hematology“

III.СЕЛАЛИШЕ И АЛРЕС HA УПРАВЛЕНИЕ:

Чл. 5. (1) Седалището и адресът на управление на сдружението е: гр. София, ул. „Братя Миладинови“ №112
(2)Наименованието, седалището и адресът на управление се отразяват върху всички книги и документи, издавани от сдружението.

IV.ЦЕЛИ:

Чл. 6. Целите на Сдружението са:
1.Да обединява и подпомага специалисти, работещи в областта на трансфузионната хематология;
2.Да създава условия за развитието на трансфузионната хематология в страната;
3.Да съдейства и подпомага въвеждането на нововъведенията в областта на трансфузионната хематология;
4.Да подпомага определянето на мястото и значение на трансфузионната хематологията в медицинската наука;
5.Да подпомага развитието и да насърчава обединението на младите специалисти и професионалисти, осъществяващи дейност в областта на трансфузионната хематология;
6.Да напътства и съдейства на работещите в областта на хематологията в диалога и взаимоотношенията им с местната и централна власт, както и с Българския лекарски съюз и НЗОК;
7.Да участва в дейността на международните научни организации по клинична и трансфузионна хематология

V.СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ:

Чл. 7. Средствата за постигане на целите на сдружението са:
1.Организиране и провеждане на работни срещи и форуми;
2.Организиране на дейности за продължителна квалификация и други подходящи форми на обучение;
3.Осъществяване на сътрудничество с Националния център по трансфузионна хематология, центровете, отделенията и лабораториите по трансфузионна хематология в страната;
4.Разработване на предложения за промяна и усъвършенстване на правната уредба в областта на хематологията в България и хармонизирането й с европейските и световни стандарти;
5.Участие в национални и социални програми програми свързани с проблемите на хематологията;
6.Осъществяване на контакти и взаимодействие със сродни организации в страната и чужбина, респ. членство в международни организации на учени от областта на хематологията и други сродни организации.
7.Набиране на средства за постигане целите на сдружението.

VI.ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:

Чл. 8. Предмет на дейност на сдружението е:
1.Да подпомага експертно дейността на пациентски организации;
2.Създаване и подържане на информационни масиви относно добрите медицински практики, световните постиженията в областта на трансфузионната хематология, както и основните проблеми пред трансфузионната хематологията в страната и чужбина;
3.Участие в национални и международни програми за развитие на трансфузионната хематология;
4.Участие в работни групи и експертни съвети за подпомагане па държавните институции и сродни организации в областта на трансфузионната хематология.
5.Подпомагане развитието на трансфузионната хематологията в България;

VII.СРОК:

Чл. 9. Сдружението не е ограничено със срок.

VIII.ЧЛЕНУВАНЕ В СДРУЖЕНИЕТО:

Чл. 10. (1) Членуването в сдружението е доброволно;
(2)Всяко физическо лице, което е придобило качеството на правоспособен лекар, биолог, специалист по здравни грижи или друг специалист с виеше медицинско образование, работещ и развиващ дейност в областта на хематологията има правото да стане член на сдружението, след приемането на устава, целите и задачите на сдружението и при условие, че заплаща редовно членския си внос. При условията на предходното изречение членове на сдружението могат да станат и юридически лица, които желаят да го подпомошат в осъществяване на предмета му на дейност.
(3)Членуването в Сдружението възниква с подписване на решението за основаването му и Устава от учредителите.
(4)Приемането на нови членове на Сдружението става с решение на Управителния съвет когато кандидатът отговаря на изискванията на ал.1 от настоящия член;
(5)В допълнение към изискването по предходната алинея, физическите лица подават заявление за присъединяване към устава и диплома за виеше образование и специалност (когато това е приложимо). Юридическите лица подават заявление с приложени копия на учредителния документ на лицето (дружествен договор, учредителен акт, устав) и решение на върховния им орган на управление за присъединяване към сдружението;
(6)Управителният съвет се произнася по заявлението в срок от 1 /един/ месец с решение за приемане на нов член или мотивиран отказ за приемане.
(7)Кандидат, на когото е отказано членство, може да кандидатства отново след отстраняване на констатираните от Управителния съвет пречки.
(8)Членовете на дружеството могат да членуват и в други научни медицински дружества.

Чл. 11. Членството се прекратява:
1.Поради смъртта на членовете-физически лица, респ. прекратяването на членовете-юридически лица;
2.По писмено заявление ог лицето с едномесечно предизвестие, отправено до Управителния съвет на Сдружението.
3.Поради изключване по решение на Общото събрание на сдружението.

Чл. 12. Изключването на член на Сдружението се взема по решение на Общото събрание в следните случаи:
1.при неоснователно неизпълнение на произтичащите от членството и настоящия Устав задължения
2.поради действия или бездействия, уронващи авторитета и доброто име на Сдружението или противоречащи на предмета му на дейност и заложените цели.
3.При невнасянето на 3 (три) последователни вноски или поради неплащането на дадена вноска в рамките на 6 (шест) месеца.

IX.ПРАВА И ЗАЛЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл. 13. Всеки член на Сдружението, има право:
1.Да участва в Общото събрание;
2.Да избира и бъде избиран в ръководството на сдружението по предвидения в настоящия устав ред;
3.Да получава информация за дейността на Сдружението, да прави предложения по въпроси, отнасящи се до дейността му и да дава становища по работата на Управителния съвет;
4.Да взема участие в проявите, организирани от сдружението
5.да се ползва от имуществото му и от резултатите от дейността му по реда, предвиден в устава.

Чл. 14. Членовете на Сдружението са длъжни:
1.Да спазват неговия устав и решенията на ръководните му органи.
2.Да не допускат с действия или бездействия уронване престижа на Сдружението:
3.Да съдействат за осъществяване на целите му;
4.Да внасят редовно членски си внос;

X.ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ:

1) ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 15. Върховен орган на сдружението е неговото Общото събрание, състоящо се от всички негови членове.

Чл. 16. (1). Общото събрание се свиква най-малко веднъж годишно на адреса на управление на сдружението или на друго подходящо място в рамките на населеното място на седалището.
(2)Общото събрание се свиква по покана на Управителния съвет или по искане на една трета от членовете на сдружението, отправено до Управителния съвет. Ако в последния случай Управителния съвет в 1 месечен срок от получаване на искането не отправи писмено покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или упълномощено от тях лице.
(3)В поканата се съдържат дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на Общото събрание, както и по чия инициатива се свиква.
(4)Поканата се обявява в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко една седмица преди насрочения ден.

Чл. 17. (1) Общото събрание се счита за редовно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и провеждането му ще се счита за редовно, независимо от събрания кворум.
(2)В Общото събрание всеки член на Сдружението има право на 1 /един/ глас.
(3)Физическите лица гласуват лично или чрез трето лице, упълномощено с пълномощно с нотариална заверка на подписа на члена-упълномощител.
(4)Юридическите лица се представляват от законния им представител или от трето лице, упълномощено с пълномощно с нотариална заверка на подписа на члена-упълномощител.
(5)Едно лице може да представлява не повече от двама членове на Общото събрание въз основа на пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

Чл. 18. (1) Общото събрание на Сдружението:
1.разглежда дейността на дружеството през отчетния период и определя по-нататъшните й насоки, обсъжда актуални медицински въпроси и проблемите на развитието на клиничната и трансфузионна хематология
2.изменя и допълва устава;
3.определя размера на членския внос;
4.приема други вътрешни актове;
5.избира Управителен съвет и неговия Председател;
6.изключва членове на сдружението;
7.взема решение за откриване и закриване на клонове;
8.взема решение за участие в други организации;
9.взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;
10.приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;
11.приема бюджета на сдружението;
12.приема отчета за дейността на Управителния съвет;
13.отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;
(2) Общото събрание взима горните решения с обикновено мнозинство от присъстващите, освен в случаите на изменение на устава, прекратяване и преобразуване на Сдружението, за което е необходимо мнозинство от 2/3 от присъстващите. При решенията за изключване на член на сдружението, изключваният съдружник няма право да участва в гласуването.

Чл. 19 (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол.
(2)Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.
(3)Всеки член, присъствал па Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

2) УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 20. (1) Постоянно действащ изпълнителен орган на управление на сдружението е Управителният съвет, състоящ се от 6 (шест) членове, единият от които е неговия Председател.
(2) Мандатът на Управителния съвет е за срок от 3 (три) години. Членовете на Управителния съвет могат да бъдат избирани неограничено. До избиране на нов Управителен съвет, старият продължава да изпълнява функциите си.

Чл. 21. Управителният съвет има следните правомощия:
1.представлява сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;
2.осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;
3.разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на устава;
4.подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;
5.подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението;
6.определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, и носи отговорност за това;
7.обсъжда предложения за участие в международни и национални научни прояви;
8.грижи се за финансовото осигуряване на научните прояви и за финансовото състояние на дружеството;
9.изпълнява задълженията, предвидени в устава.

Чл. 22. (1) Заседанията на Управителния съвет се ръководят от Председател.
(2) Председателят се избира с обикновено мнозинство от гласовете на присъстващите членове на Общото събрание.
(2) Председателят на Управителния съвет се избира за срок от 3 (три) години. Едно лице може да бъде избирано за Председател за последващи мандати неограничен брой пъти;
(3) Председателят на Управителния съвет:
1.представлява сдружението при осъществяване на дейността му.
2.организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;
3.организира дейността на сдружението, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
4.при равен брой гласове в дадено гласуване на решение на Управителния съвет, гласът на Председателя е решаващ за взимането на крахшото решение;

Чл. 23. (1) Управителният съвет взима редовни решения когато на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.
(2)Управителният съвет взима решения с обикновено мнозинство и при условия, че присъстват повече от половината от членовете му. За решенията по чл. 21, т. 3 и т. 6 от настоящия Устав, както и за решенията по чл. 14, ал. 2 ЗЮЛНЦ се взема решение с единодушието на всички членове на Управителния съвет.
(3)Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя.
(4)Председателят свиква заседание на Управителния съвет по собствена инициатива или при писмено искане на една трета от членовете му. В последният
случай ако председателят не свика заседание на Управителния съвет в едноседмичен срок от искането, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет.
(5)При отсъствие на председателя, Управителния съвет избира друг член за ръководител на заседанието.
(6)Управителният съвет може да вземе валидно решение и неприсъствено, в случай, че протоколът за взетото решение бъде подписан от всички негови членове.

Чл. 24. (1) Мандатът на член от състава на Управителния съвет може да бъде предсрочно прекратен в следните случаи:
1.поради смърт;
2.По инициатива на член с изпращането на едномесечно предизвестие до Управителния съвет;
3.Поради прекратяване членството в сдружението;
4.Поради системно неизпълнение на задълженията;

Чл. 25. Общото събрание и Управителният съвет водят протоколни книги за събранията и заседанията си. Ръководещият заседанието на Общото събрание, респективно Председателят на Управителния съвет и лицата, изготвящи съответния протокол, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.

X. ИМУЩЕСТВО:

Чл. 26. Имуществото на сдружението се формира от:
1.Встъпителни вноски на учредителите му;
2.Членски внос;
3.Вещни права върху движими и недвижими имоти;
4.Приходи от допълнителна стопанска дейност;
5.Дарения и/или завещания в полза на сдружението;
6.Приходи от разрешени от закона дейности, за набиране на средства за осъществяване, целите и предмета на дейност на сдружението.

Чл. 27. Размерът и срокът на внасяне на членския внос се определя от Общото събрание.

Чл.28. (1) Сдружението може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейността, насочена за постигане на целите, определени в настоящия Устав.
(2) Подборът на лицата и начинът на тяхното подпомагане от сдружението се извършват в зависимост от целта и финансовите възможности на сдружението.
(3) За безвъзмездно разходване на имуществото на сдружението е необходимо
мотивирано решение, взето от Общото събрание на сдружението с мнозинство 2/3 от всички негови членове, когато е в полза на:
1.лица от състава на другите му органи и техните съпрузи, роднините им по права линия – без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
2.лица, били в състава на управителните му органи до 2 години преди датата на вземане на решението;
3.юридически лица, финансирали организацията до 3 години преди датата на вземане на решение;
4.юридически лица, в които посочените лица в г. 1 и 2 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения;
5.политически партии, в ръководните и контролните органи на които участват членове на ръководни и контролни органи на сдружението.
(4)Сдружението не може да сключва сделки с лицата по ал. 3, т. 1, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на сдружението за осъществяване на общественополезна дейност или са сключени при публично обявени общи условия.

Чл. 29. Набраните средства от постъпления във сдружението се разпределят както следва:
1.за изпълнение на съответни целеви програми на сдружението;
2.за съответни отчисления за фондовете, ако са образувани такива;
3.за изплащане на трудови и други възнаграждения на администрацията и сътрудниците на сдружението;
4.за текущи разходи.

VII. СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ:

Чл.ЗО. (1) Сдружението извършва следната допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност, произтичаща от целите му, а именно: предлагане на консултации и консултантска помощ, организиране на научни форуми, конференции и квалификация и др.
(2) Дейността по ал. 1 се подчинява на условията и реда, определени с нормативните актове, които я регламентират и регулират.

Чл.31. Сдружението не разпределя печалба.

XIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

Чл.32. Всички въпроси, неуредени с настоящия устав, се решават съобразно действащото законодателство, а доколкото не са регламентирани в него, се уреждат с решение на Общото събрание или Управителния съвет на Сдружението.

Настоящият устав бе приет на Учредително събрание, проведено на 06.02.2019 г.